Členství

Členské poplatky na rok 2020 a 2021

Vstupní členský poplatek pro členy, kteří podají přihlášku za člena Mezinárodní profesní komory dodavatelů pro elektroenergetiku:
30 000,- Kč
(v kalendářním roce, ve kterém byl člen přijat za člena Mezinárodní profesní komory dodavatelů pro elektroenergetiku a uhradil vstupní členský příspěvek již členský příspěvek pro tento rok neplatí)
Členský příspěvek Profesní komory pro členy, kteří se stali členy v předchozím kalendářním roce:
3 000 + 150 x P Kč, maximálně však 500 000,- Kč
kde P (zaokrouhlené na celé desítky) je počet zaměstnanců člena podle stavu k 31.12. předchozího roku
  • Členské příspěvky vyšší než 50 000,- mohou být placeny ve dvou splátkách přičemž druhá splátka musí být splacena nejpozději k 30.6. běžného roku
  • Splatnost vstupního členského příspěvku je podle čl. IV Stanov Profesní komory.
  • Po rozhodnutí o přijetí za člena bude členovi zaslána faktura na zaplacení vstupního poplatku. Dokud nebude vstupní poplatek zaplacen, členství nevzniká.
  • Splatnost členského příspěvku je 14 dnů od vystavení faktury Profesní komorou.
  • Faktura na členský příspěvek bude vystavena do 14 dnů od vzniku členství nebo nejpozději do 31.1. běžného roku pokud členství k 1.1. běžného roku existovalo

Přihláška ke stažení